روایات متعددی نقل شده است که تارک نماز کافر است.
رسول خدا - صلّی الله علیه وآله – فرموده اند:«مَنْ تَرَکَ صَلَاتَهُ مُتَعَمِّداً فقد کفر»؛« هرکس عمدا نمازش را ترک کند، کفر ورزیده است.» و در روایت دیگری که از امام صادق - علیه السّلام – نقل شده ایشان بیان داشته اند:« َ إِنَّ تَارِکَ الصَّلَاةِ کَافِر»؛«همانا ترک کننده نماز واجب، کافر است.»
البته باید دانست کفر در فرهنگ قرآن کریم و روایات معصومین ( علیهم السّلام )به پنج معنا آمده است:

به ادامۀ مطلب بروید...