همانطور که میدانید وزن افراد به دلیل جاذبه زمین است و کلا وزن تنها در صورت وجود جاذبه معنا پیدا میکند. طبق فرمول w = mg میتوان فهمید با ثابت بودن جرم, اگر شتاب جاذبه تغییر کند, وزن نیز تغییر میکند. حال به نظر شما وزن شما بر روی دیگر سیاره ها و یا بر روی ماه و خورشید چقدر خواهد بود؟!


به ادامۀ مطلب مراجعه کنید ...

عطارد

بر روی عطارد : وزن شما ۰/۳ برابر میشود.


ناهید

بر روی ناهید : وزن شما ۰/۹ برابر میشود.               www.wikiblog.blog.ir


مریخ

بر روی مریخ : وزن شما ۰/۳ برابر میشود.


مشتری

بر روی مشتری : وزن شما ۲/۳ برابر میشود.


زحل

بر روی زحل : وزن شما ۱ برابر میشود.


اورانوس

بر روی اورانوس  : وزن شما ۰/۸ برابر میشود.


نپتون

بر روی نپتون : وزن شما ۱/۱ برابر میشود.


پلوتون

بر روی پلوتون : وزن شما ۰ برابر میشود.


ماه

بر روی ماه : وزن شما ۰/۱ برابر میشود.


خورشید

بر روی خورشید : وزن شما ۲۷ برابر میشود.