کورتکس مغز

 کورتکس چیست؟

کورتکس ماده خاکستری به هم پیچیده است که %80 مغز انسان را می سازد، و و مسئول توانایی ما برای به خاطر آوردن، فکر کردن، واکنش نشان دادن، هم دلی، ارتباط برقرار کردن، سازگار شدن با محیط جدید، برنامه ریزی برای آینده می باشد.

کورتکس ابتدا در پستانداران آشکار شد و ساختار ابتدایی ساده و مکرری دارد که در همه ی گونه های پستانداران مشابه است. این ساختار یک روش مدل سازی باقاعده را به خود می دهد.