تموچین نام اصلی چنگیز خان بود که توسط پدرش یَسوکای برای او انتخاب شد. او بر اساس رسمی که در در میان مغولان برای نامگذاری فرزندان وجود داشت، نام چنگیز را تموچین گذاشت. رسم نامگذاری این بود  که  نام  نوزاد را از روی اولین شیئی که بعد از ولادت وی وارد خانه می شد یا اولین واقعه مهمی که رخ می داد انتخاب می شد. در زمان ولادت تموچین ، پدرش در حال جنگ با قبیله تاتار بود، یکی از رؤسای معروف آنان به نام تموچین را شکست داد و او را اسیر کرد به دلیل این پیروزی نام اسیر خود را بر روی فرزندش نهاد.